Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

viperssj3
21:24
6695 610f 500
Reposted fromhormeza hormeza vianiktwazny niktwazny
viperssj3
21:23
7847 48de
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss vianiktwazny niktwazny
viperssj3
21:13
5086 f7c1
Reposted fromtanieceleny tanieceleny vianiktwazny niktwazny
viperssj3
21:02
7192 4ef4
viperssj3
21:00
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m vianiktwazny niktwazny
viperssj3
20:53
5504 39eb
Reposted fromillidan illidan vianiktwazny niktwazny
viperssj3
20:47
6279 cb3b
Reposted fromwentyl wentyl vianiktwazny niktwazny
20:30
6394 2f22 500

April 03 2017

17:49
5978 c5e1
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazyrafa zyrafa
17:48
9518 0e8a 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viazyrafa zyrafa
viperssj3
17:47

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viazyrafa zyrafa
viperssj3
17:46
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa
viperssj3
17:41
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viapieriestrojka pieriestrojka
viperssj3
17:37
0532 870f
Reposted frommetadon metadon viapieriestrojka pieriestrojka
viperssj3
17:35
1182 d97b 500
viperssj3
17:34
0844 b839
Łódź
Reposted frommagnes magnes viaarwenan1 arwenan1
17:34
9078 4eb9
Reposted fromsunlight sunlight viaarwenan1 arwenan1

July 09 2015

viperssj3
09:10
0485 93fb
Reposted bywymiotKurkaWyluzujVinroliOkeryslania705highringopatrzpodnogikejcior

July 01 2015

viperssj3
14:09
viperssj3
14:07
3847 dc48 500
Reposted fromherzlich herzlich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl